toggle
plus minus gleich

Mandaty Drogowe

1. Przepisy o ruchu drogowym

PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM
Naruszenie Grzywna w zł
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:
1) na przejściach dla pieszych 50
2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50
Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:
1) na obszarze zabudowanym 50
2) na obszarze niezabudowanym 100
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
Przebieganie przez jezdnię 50
Chodzenie po torowisku 50
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 100
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 50
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50

2. Ruch pojazdów - przecinanie się kierunków i holowanie

RUCH POJAZDÓW - PRZECINANIE SIĘ KIERUNKÓW I HOLOWANIE
Naruszenie
Grzywna w zł
Przecinanie się kierunków ruchu
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 50
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300
Ostrzeganie oraz jazda w złych warunkach
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni 100
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100
Holowanie
Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100
2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150
3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150
4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100
5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50

3. Kierujący

KIERUJĄCY
Naruszenie Grzywna w zł
Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:
1) uprawnień do kierowania pojazdami 500
2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300
Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym 100
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250

4. Ruch pojazdów - używanie świateł i pojazdów

RUCH POJAZDÓW - UŻYWANIE ŚWIATEŁ I POJAZDÓW
Naruszenie
Grzywna w zł
Używanie świateł zewnętrznych
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200
Jazda bez wymaganych świateł w okresie od dnia 1 października do ostatniego dnia lutego 100
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania 50
Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu 100
Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego motocyklem lub motorowerem 100
Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego pojazdem szynowym 200
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności od 150 do 300
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100
Używanie "szperacza" podczas jazdy 100
Używanie pojazdów w ruchu drogowym
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 100
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe 200
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200
2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone 50
3) kierującego innym pojazdem 200
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 200
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do 300
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 100
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100

5. Ruch pojazdów - włączanie się do ruchu i prędkość

Naruszenie Grzywna w zł
Włączanie się do ruchu
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 200
Prędkość i hamowanie
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h do 50
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h 50-100
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h 100-200
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h 200-300
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h 300-400
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej 400-500
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie 100-300
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu zgodnie z lp.

6. Ruch pojazdów - wymijanie i wyprzedzanie

Naruszenie
Grzywna w zł
Wymijanie, omijanie i cofanie
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250
Utrudnianie ruchu podczas cofania od 50 do 200
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200
Wyprzedzanie
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu 200
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 100
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300

7. Ruch pojazdów - zatrzymywanie się, postój, autostrady

RUCH POJAZDÓW - AUTOSTRADY, ZATRZYMYWANIE SIĘ I POSTÓJ
Naruszenie
Grzywna w zł
Autostrady i drogi ekspresowe
Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
Zatrzymanie i postój
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu od 100 do 300
Zatrzymywanie pojazdu:
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 300
2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi od 100 do 300
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100
7) przy lewej krawędzi jezdni 100
8) na pasie między jezdniami 100
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości 100
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100
11) na drodze dla rowerów 100
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym od 150 do 300
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m od 200 do 300

8. Ruch pojazdów - zmiana pasa ruchu

RUCH POJAZDÓW - ZMIANA PASA RUCHU
Naruszenie Grzywna w zł
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić od 200 do 400
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru 200
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250

9. Znaki i sygnały drogowe

ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE
Naruszenie Grzywna w zł
Niestosowanie się do znaków:
1) B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..." 250
2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." 250
3) C-12 "ruch okrężny" 250
4) B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..." 150
5) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." 100
6) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" 100
7) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" 100
8) B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników 200
9) B-35 "zakaz postoju" 100
10) B-36 "zakaz zatrzymywania się" 100
11) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..." 100
12) B-39 "strefa ograniczonego postoju" 100
13) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." 250
14) C-13 "droga dla rowerów" 100
15) C-14 "prędkość minimalna" 100
16) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" 400
17) BT-1 "ograniczenie prędkości" 100
18) BT-3 "blokada zwrotnicy" 200
19) P-2 "linia pojedyncza ciągła" 100
20) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" 200
21) P-4 "linia podwójna ciągła" 200
22) P-7b "linia krawędziowa ciągła" 100
23) P-17 "linia przystankowa" 100
24) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" 200
25) P-21 "powierzchnia wyłączona" 100
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" 100
Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 100
Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:
1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" 100
2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego" 100
3) D-18 lub D-18a "parking..." 100
4) D-19 "postój taksówek" 100
5) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..." 250
6) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" 200
7) P-18 "stanowisko postojowe" 50
8) P-20 "koperta" 100
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony 250
2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza 250

10. Inne wykroczenia

INNE WYKROCZENIA
Naruszenie Grzywna
Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 400
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:
1) pojazdu dojazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia od 50 do 200
2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej od 50 do 200
Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli 100
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200

 

Email Drukuj